LỊCH THI HK1, NĂM HỌC 2017-2018 CÁC KHÓA CĐK11, TCCN37